Algemene Voorwaarden

Notaris
- Algemene Voorwaarden -

 1. De notaris is opdrachtnemer. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de notaris opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.
 3. Bij aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Als de cliënt schade lijdt die niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt. Namelijk: maximaal het totaalbedrag van de door de cliënt betaalde rekeningen voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
 5. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 7. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 8. Een opdracht geldt als aanvaard: - als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel - als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel - als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.
 9. Bij het inschakelen van derden neemt de notaris steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. De notaris wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 10. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de notaris gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.
 11. Als de notaris werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper.
 12. Rekeningen moet binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door de notaris op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.
 13. Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht: - in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en - zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 14. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 15. Op de dienstverlening van de notaris is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van de KNB van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.
 16. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geschillen die aan de rechter (moeten) worden voorgelegd, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland door Netwerk Notarissen B.V. Netwerk Notarissen is een samenwerkingsverband van zelfstandig opererende notariskantoren.

Ons kantoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van werkzaamheden van andere bij Netwerk Notarissen aangesloten kantoren.

Civil-law notary
- general terms and conditions -

 1. The civil-law notary is the contracted party. The contracting party is the client: one or more natural or legal persons who instruct the civil-law notary to perform work.
 2. These general terms and conditions have also been laid down for the junior civil-law notaries and all other persons working with, for or on behalf of the civil-law notary.
 3. With regard to the acceptance of all instructions, the provisions of Sections 404 and 407(2) of Book 7 of the Dutch Civil Code are excluded.
 4. Any liability is limited to the amount paid out in the case concerned under the professional liability insurance. In the event that the client suffers any damage and/or loss not covered under the insurance, liability will be limited as follows: up to a maximum equivalent to the total amount of the invoices paid by the client for the work from which or as a result of which the damage and/or loss has occurred.
 5. Every right to compensation will in any case lapse twelve months after the event from which the liability arises either directly or indirectly; this does not exclude the provisions of Section 89 of Book 6 of the Dutch Civil Code.
 6. The limitation of liability also applies if the civil-law notary is held liable for damage and/or loss arising directly or indirectly from the incorrect functioning of the equipment, software, data files, registers or other items used by the civil-law notary in the performance of the instruction.
 7. If an instruction is given by several persons, each of them will be jointly and severally liable for the payment of the invoice for the work performed by the civil-law notary. If the instruction is given by a natural person on behalf of a legal person, the instruction will be deemed to have also been given by the natural person.
 8. An instruction will be deemed to have been accepted:
   - if the client has received confirmation of the instruction from the contracted party; or
   - if the client takes receipt of either a draft deed drawn up on behalf of the civil-law notary at the client's request or of a personal advice that has been given; or
   - if the civil-law notary receives a purchase agreement stipulating that the civil-law notary will execute the deed of transfer and commences all the related work.
 9. When engaging third parties, the civil-law notary will at all times exercise due care. The civil-law notary will not be liable for any shortcomings of third parties thus engaged. The civil-law notary will be deemed to have been authorized by the client to accept, on behalf of the client, any limitations of liability of third parties.
 10. The fee will be determined based on the hours spent on the instruction multiplied by the hourly rate applied by the civil-law notary, unless otherwise agreed.
 11. If the civil-law notary performs work as a result of a purchase agreement, the parties will be charged the fee as agreed by the parties in the purchase agreement. If nothing has been agreed in this respect, the civil-law notary will charge the purchaser the fee.
 12. Invoices must be paid within fourteen days of the invoice date, unless otherwise agreed or otherwise specified by the civil-law notary on or with the invoice. If payment is not made within this period, the client will be in default. In that case, default interest (equivalent to the statutory interest) and collection costs will be payable by the client. The collection costs will be charged based on the Dutch Extrajudicial Collection Costs (Fees) Decree (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).
   If the client is a legal person or a natural person acting in the course of his/her business or profession, then contrary to the provisions of the above decree 15% of the outstanding claim will be charged by way of collection costs, with a minimum of EUR 250.
 13. The Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) will apply to the services of the civil-law notary. In connection with this, the civil-law notary will be obliged, inter alia:
   - to have a ‘client screening’ performed in connection with the services to the client, which will include ascertaining and verifying the client's identity; and
   - to report any unusual situation or transaction to the Financial Intelligence Unit-Netherlands (FIU-Netherlands) without the knowledge of the parties involved in the instruction.
 14.  A debt payable by the civil-law notary on account of the payment of a sum by reason of a legal act stipulated in a deed cannot be assigned or pledged. The civil-law notary will only pay out a sum, in accordance with the notarial professional rules and rules of conduct, to a person acting as a party to a deed and/or who is able to claim the payment of the sum by reason of the legal act stipulated in the deed, except where these rules provide otherwise.
 15. The Dutch Regulation on the Complaints and Dispute Settlement Scheme for the Notarial Profession of the Dutch Royal Notarial Association, KNB, applies to the services of the civil-law notary. Reference is also made to www.knb.nl and www.degeschillencommissie.nl. The Disputes Committee for the Notarial Profession will not deal with a complaint until the office complaints procedure has been completed.
 16. The legal relationship between the civil-law notary and the client is governed exclusively by Dutch law. The Dutch courts have exclusive jurisdiction to hear any disputes which are or must be submitted to the courts.

Filed at the Registry of the District Court of Midden-Nederland by Netwerk Notarissen B.V.

Netwerk Notarissen is a group practice of civil-law notaries practising independently. Our firm is not liable for the consequences of work performed by other firms affiliated with Netwerk Notarissen.